اخبار

گذری اجمالی بر نشست باغستان سنتی قزوین در مسیر جهانی شدن


قزوین – مجله خبری کشاورزی – نماینده سازمان جهانی فائو (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) با هدف ثبت باغستان سنتی قزوین در فهرست نظام‌های میراث کشاورزی مهم جهانی (جیاس) به این استان سفر کرد.

https://www.irna.ir/news/85231893/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86