اخبار

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد «انحصار در واردات نهاده‌های دامی»


تهران- مجله خبری کشاورزی-رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث نهاده های بخش کشاورزی ناهماهنگی برای واردات وجود دارد  نباید واردات نهادهای دامی انحصاری و در اختیار دو نفر باشد، باید فضای رقابت در این حوزه ایجاد شود.

https://www.irna.ir/news/85199472/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C