اخبار

گسترش همکاری های ترکمنستان و ازبکستان در زمینه کشاورزی و آب مجله خبری کشاورزی

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در رابطه با برنامههای موجود در استان برای افزیش سطح زیر کشت گلخانهای گفت: با توجه به اینکه وضعیت آب محدود شده و بهروه وری آب در کشت گلخانهای زیاد است در زمینه توسعه کشت در محیطهای کنترل شده در سال جاری ۲۴۰ هکتار برای استان ابلاغ شده است. فصل دوم: دگرگونیهای ساختاری در بخش کشاورزی وضعیت سرزمین فصل سوم: جغرافیا، خاک، اقلیم فصل چهارم: پیوستگیهای شهری-روستایی ماهیت جامعه و اقتصاد فصل پنجم: الگو و تغییرات در زمینداری: ملاکی، مساقات، اجاره، بیگاری فصل ششم: سازمان روستایی و صاحبمنصبان آن: کدخدا، پاکار، میراب، مباشر فصل هفتم: موقعیت رعایا: اجارهداری زمین، رعیت، خوشنشین، اجارهداری، صنعتگران روستایی، کولیها، غلامان (رنجبران)، جنسیت، قشربندی عشایر، آزادی برای مهاجرت، بدهکاری فصل هشتم: جمعیت روستایی مهاجر شرایط زندگی فصل نهم: شرایط زندگی روستایی: مسکن، پوشاک، رژیم غذایی، فقر عملیات کشاورزی فصل دهم: کوددهی فصل یازدهم: منابع آب و به کارگیری آن فصل دوازدهم: روشهای کشت و زرع: شخمزنی، کلوخشکنی، بذرافشانی، وجین، برداشت محصول فصل سیزدهم: اعمال پس از برداشت محصول: فرآوری محصولات، انبار، آفات محصول، طاعون (بیماریهای واگیردار)، نگهداری محصول محصولات اصلی فصل چهاردهم: غلات: گندم، جو، دیگر غلات، برنج فصل پانزدهم: میوهها و فندقها فصل شانزدهم: سبزیجات و حبوبات فصل هفدهم: الیاف: ابریشم، پشم، پنبه، کنف، کتان فصل هجدهم: محصولات گیاهی اعتیادآور: تریاک، تنباکو، چای فصل نوزدهم: صمغها فصل بیستم: گیاهان رنگرزی فصل بیست و یکم: دانههای روغنی فصل بیست و دوم: ادویهجات فصل بیست و سوم: گلاب دام و علوفه فصل بیست و چهارم: دام: گاو، گاومیش، گوسفند، بز، اسب، قاطر، ماکیان فصل بیست و پنجم: علوفه و رستنیهای مرتع فصل بیست و ششم: لبنیات: شیر، کره، پنیر مشغولیتهای خارج از مزرعه فصل بیست و هفتم: فعالیتهای خارج از مزرعه: سفالگری، حصیربافی، مجراسازی برای آب، کفاشی، پارچهبافی، فرشبافی، رنگرزی، طناببافی، عسلگیری، شربتسازی و شیرینیپزی، زغالسازی، شکار، جمعآوری پر، آمادهسازی کارگر برای فعالیتهای عامالمنفعه، محافظان جادهها، حمل و نقل منابع جنگلبانی و شیلات و به کارگیری آنها فصل بیست و هشتم: شیلات فصل بیست و نهم: جنگلبانی نتیجهگیری اهمیت کتاب کشاورزی در ایران قاجاری اگر کتاب برای اروپایی تا حدی اهمیت دارد، برای ایرانی حیاتی است.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه گلخانهها وصنایع تبدیلی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه گلخانهها، صنایع تبدیلی و دامپروی صنعتی در استان در این سفر پیش بینی شده سایت agriculture-na است. نکته جالب توجه دیگر در توسعه گلخانه های استان ایجاد اشتغال برای جوانان و به خصوص فارغ التحصیلان رشته کشاورزی است. قائمی، م.، بخش کلارستاقی، ک.، نبوی کلات، س.، 1388. مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش آبکشت. یکی از فایده های کشت توأم یا مخلوط این است که بستر زمین کشاورزی یک بار برای کاشت محصول آماده سازی میشود اما چند محصول متفاوت میکارند، از سوی دیگر همزمانی کاشت چند محصول و در کنار هم به صرفهجویی در مصرف آب کمک میکند زیرا ترکیب گیاهان با ریشههای سطحی و عمیق در این نوع کشت سبب میشود که از آب و رطوبت موجود در لایههای مختلف خاک بیشترین بهره برداری را داشته باشند؛ همچنین از نظر موادغذایی یک گیاه ممکن است از عمق ۲۰ سانتیمتری خاک استفاده کند و گیاه دیگر از عمق بیشتر ۴۰ سانتی متری خاک تغذیه میکند. پهپادها در مواردی که به نقشه برداری یا نظارت بر مناطق وسیع نیاز باشد، تقریباً کارامد نیستند.

در این سال زراعی استان خوزستان با 8,6 درصد در سطح برداشت محصولات زراعی، بیشترین سطح برداشتشده را نسبت به استانهای دیگر به خود اختصاص داده است و استانهای کرمانشاه با 6,8 و آذربایجان شرقی و کردستان با 6,3 درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولا شرکتها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهادههای تولید با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارق از دیگر دغدغهها تنها باید تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند. درصورتی که کشاورزان نسبت به استفاده از کودهای فناورانه در تولید محصولات کشاورزی اقدام کنند، ضمن بهرهوری بالاتر، به تولید محصولات غذایی سالمتر و مغذیتر کمک خواهند کرد.

محدود شدن مقاصد صادراتی، تأثیر روابط سیاسی بر تجارت، عدم اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی: از جمله آفات بخش کشاورزی، سیاست های نامناسب مداخله جویانه دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست های رایج در بخش کشاورزی در دهه های اخیر بوده است به طوری که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تأثیر این مداخلات بوده است؛ این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آن ها صورت گرفته است. سکوها را می توان از جنس آلومینیوم ، ایرانیت ، الوار چوبی و یا مواد بتنی ساخت . این گلخانه ها از لحاظ ساخت و سیستم حرارتی بسیار گران هستند و هزینه های فوق العاده ای برای خطوط آب و برق لازم دارند. این سیستم فضای تولید را تا بیش از ۹۰% مساحت گلخانه افزایش می دهد . وی افزود: تا امروز حدود 57هزار تن گندم از کشاورزان استان تحویل گرفتهایم که ارزشی برابر با 655میلیارد تومان دارد و بیش از 90درصد این مقدار به کشاورزان پرداخت شده و مابقی آن نیز در 20روز آینده پرداخت میشود.

گسترش دادن یک گلخانه بسیار راحت تر و ارزانتر از ساخت گلخانه ای دیگر در مکانی جدید میباشد. وی با بیان اینکه با توجه به خشکسالی کشور و استان، تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن و گلخانهای لازم است، افزود: در بخشهایی که دارای اقلیم و زمین مناسب است، کشاورزان خودجوش به احداث گلخانه مبادرت میورزند و کشت گلخانهای را به زمینی ترجیح میدهند. کشاورزان علاوه بر فروش محصولات کشاورزی، این مواد به ظاهر ناخواسته را هم به شرکتها میفروشند تا در بستهبندی از آنها استفاده شود.بستهبندی و آمادهسازی محصولات در شرکت Greenpackشرکتهایی همچون Greenpack با استفاده از مواد گیاهی، ظروف و بستههایی تولید میکنند که جایگزین ظروف و بستههای پلاستیکی میشوند. همچنین عیب دیگر این پوششها این است که در زمستان اگر هوای گلخانه سردتر بوده و با برخورد هوای مرطوب داخل گلخانه قطرات بخار آب بر روی آنها تشکژل می گردد که با پیوستن به هم بزرگ شده و با چکیدن قطرات بر سطح برگها باعث بالا رفتن رطوبت سطح برگ و ایجاد بیماری های قارچی می گردند و از طرفی با ریزش قطرات بر کف گلخانه ها باعث افزایش رطوبت بسترخاکها و کاهش میزان اکسیژن خاک می شوند .

استفاده از بلاک چین برای معاملات ممکن است باعث ایجاد تحولات سنتی در کالاها و پوشش ریسک نیز بشود. با توجه به اینکه کشور چین ازجمله کشور هایی است که در تولید زعفران سرمایهگذاری کرده، ازآنجاییکه در چین هزینه نیروی کار ارزانتر و هزینههای تولید نسبت به ایران پایینتر است , این زعفران را تولید و به بازار عرضه میکند , البته هنوز رقیب جدی برای ایران بهحساب نمی آید و کشور ما به درزمینهٔ کشت زعفران هنوز هم حرف اول را میزند و حدود ۹۰ درصد زعفران جهان از ایران صادر می شود ، ولی ازآنجاییکه که در کشورمان طی سالهای آتی هرچند زمینهای زیر کشت زعفران از ۱۵۲ تن در سال به ۲۸۰ تن رسیده است ولی راندمان تولید زعفران که ۳٫۲ کیلوگرم در هکتار بوده، تغییری نکرده است و این موجب نگرانی است , باید حتماً به این موضوع توجه داشته باشید که ممکن است در آینده زعفران چینی باقیمت بسیار ارزانتر وارد بازار شود و کسبوکار این کشت باارزش را با مشکل مواجه کند. امضای تفاهم نامه صادرات محصولات کشاورزی ایران به چین وزیر جهادکشاورزی همزمان با سفر به ملایر تفاهم نامه صادرات محصولات کشاورزی ایران به چین را به صورت ویدئو کنفرانس امضا کرد.

در این روش تمامی مراحل با استفاده از ماشینآلات و تجهیزات هوشمند و بدون نیاز به انسان انجام میشود. وی اضافه کرد: معتقدیم در استان فارس به دلیل بحران خشکسالی که دارد دو کار جدی به عنوان پایلوت در کشور انجام شود. بسیار کمتر است که این امر نشاندهنده عدم توجه به گشت گلخانه ای در فارس است. با ایجاد گلخانه علاوه بر رونق محصولات و افزایش سودآوری می توان فرصت های شغلی جدیدی نیز ایجاد کرد. در نتیجه احتمال خطا و از بین رفتن محوصل شما کاهش پیدا خواهد کرد. وی خراسان رضوی را دارای رتبه دوم درتولیدات محصولات باغی اعلام کرد و افزود: متاسفانه خراسان رضوی رتبه ششم در کشور را در زمینه تولید محصولات گلخانهای دارد و باید با انجام برنامهریزییهای مناسب سطوح زیر کشت گلخانهای در خراسان رضوی افزایش پیدا کند. بیشترین آب مورد نیاز کشاورزی در استان فارس از آب های زیرزمینی تامین می شود چرا باید در استانی که آب عامل محدود کننده رشد کمی کشاورزی به شمار میرود آمار گلخانهها و سطح زیر کشت محصولات گلخانهای پایینتر از سهم آن در تولید محصولات کشاورزی و حتی پایینتر از برخی از استان های دیگر باشد. یکی از راه های برون رفت از این چالش و مدیریت مصرف آب برای کشاورزی توجه ویژه به کشت های گلخانه ای است، در عین حال راههای جایگزین کشاورزی سنتی و متداول هیچگاه مورد توجه جدی متولیان و سیاستگذاران فارس قرار نگرفته بهطوریکه کشت گلخانهای ظرف این سالها چندان جدی پیگیری نشد.

همان طور که در ابتدا گفتیم، یکی از مزایای استفاده از روش گلخانهای، مصرف کم آب در کاشت محصولات است که این امر با توجه به بحران آبی کشور بسیار حائز اهمیت است. کشت گلخانه ای علاوه بر صرفه جویی غیرقابل تصور در مصرف آب، از منظر استفاده بهینه از منابع خاک نیز بسیار مقرون به صرفه است. پیشنهاد میکنیم مقاله کشت میوههای گرمسیری در گلخانه را حتما مطالعه کنید. با توجه به اینکه گرایشها به سمت تولید اختصاصی محصولات است و دستور کار تولید پس از مطالعه ابتدایی بازار داخلی و خارجی مشخص می گردد قبل از احداث ، ابتدا بایستی تعیین کنند که چه محصولی تولید شود سپس تصمیم به احداث گلخانه در منطقه و اقلیمی مناسب آن محصول بگیرید .

اینکه ما از یک طرف، با رشد فزاینده تغییر کاربری اراضی شالیزاری به خصوص در نواحی مرکزی و غرب استان مازندران مواجه هستیم اما از سوی دیگر قریب به ۲۰ سال است که داده های مربوط به مقدار سطح زیر کشت شالیزاری ارقام ثابتی را نشان می دهد گویای این است که ما در این حوزه با چالشی جدی مواجهیم؛ یا به طور مرتب از تخریب فزاینده اراضی جنگلی صحبت به میان می آید اما آمار مربوط به سطح اراضی جنگلی شمال کشور بیش از ۳۰ سال است که تغییر نکرده است پس این تغییر کاربری ها در کجا اتفاق می افتد! نویسندگان مقاله زیر به مزیتهای کشت گلخانهای برای تامین امنیت آبی و غذایی ایران در مواجهه با این بحران و کاستیهای سیاستهای تبعیضآمیز موجود میپردازند.

محل احداث بایستی حتی الامکان مسطح باشد چرا که در صورت ناهمواری و شیبدار بودن ، ایجاد یک گلخانه بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی برای تسطیح همراه خواهد بود . معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در رابطه با مزایای کشت گلخانه بیان کرد: کشت گلخانهای علاوه بر درآمدزایی بیشتر موجب اشتغالزایی بسیار زیادی در استان میشود به همین جهت، در رابطه با کشتهای گلخانهای شتاب خوبی در استان اتفاق افتاده است و تلاش میشود در سطح استان سطح زیر کشت گلخانهای را توسعه دهیم. نوع سوخت مصرفی در گلخانه؛در مناطقی که امکان دسترسی به گاز طبیعی وجود دارد می توان با کاربرد این سوخت ارزان هزینه ها را به مقدار زیادی در تولید فصل سرما کاهش داد . آلومینیوم عمری طولانی دارد ولی گران قیمت است و چوب ارزان بوده ولی عمر کوتاهی دارد و احتمال پوسیدگی آن نیز زیاد است و همچنین عوامل بیماری زا نیز در آن نفوذ می کنند . گلخانه های پلاستیکی درصد بالایی از گلخانه های دنیا را به خود اختصاص می دهند .

این روش میزان تحرک و فعالیت جوجهها را سنجیده و نسبت به سلامت آنها اظهار نظر میکند . «در بسیاری از خانه ها و آپارتمان ها محل قرار گرفتن و موضع خورشید نسبت به خانه بسیار مهم است. به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، غلامحسین ساربان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه کشت گلخانهای علاوه بر درآمدزایی بیشتر، موجب اشتغالزایی بسیار زیاد در استان میشود، بیان کرد: به همین جهت، در رابطه با کشتهای گلخانهای شتاب خوبی در استان اتفاق افتاده است. صادرات ۴۱۲ میلیون دلار شیرینی و شکلات ایرانی ۱۶اردیبهشت، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از رشد قابل توجه صادرات محصولات کشور طی سالهای اخیر خبر داد. خبرگزاری بازار، گروه استان ها؛ توسعه کشت گلخانهای به عنوان یکی از اولویتهای مدیران جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با بحران بی آبی در این استان علاوه بر افزایش بهره وری باعث ارزش افزوده بیشتر نیز می شود.

میباشد. گلخانه آموزشی در تمام طول سال قابل استفاده است. چیز درحال رشد شگفتانگیزی در شهر دیترویت هست: غذای سالم، قابل دسترس، خوشمزه و تازه. تولید غذای سالم با قیمت تمام شده پایین، ضمن افزایش دسترسی مردم به غذا، سیستم ایمنی بدن را تقویت و برای مقابله با انواع بیماریها آمادهتر مینماید. کشاورزی مدرن یک رویکرد صنعت کشاورزی است، که طرفدار محصولات سالم و عاری از مواد غیرطبیعی و مضر محسوب میشود. اما آگاهی از این مشکل، بدین معنی است که متخصصان در تلاش هستند تا محصولات کشاورزی مدرن از نظر طعم و مزه نیز بهبود پیدا کنند.یکی دیگر از نگرانیها هم به حوزهی صادرات دانش فنی مربوط میشود. بلکه باید دست به دامان علم مدرن کشاورزی شد و راه کشورهای صنعتی پیشرفته را در این حوزه پی گرفت. برای راه اندازی این سیستم در ۱۰۰ مترمربع، چیزی حدود دو میلیون تومان کنار بگذارید. به ازای راه اندازی هر هکتار گلخانه، ۱۲ فرصت شغلی مستقیم و ۱۵ شغل غیرمستقیم ایجاد میشود. برای همین در هر شهری که می خواهید این کار را شروع کنید باید ببینید که مردم چه نوع گل هایی را برای خانه هایشان می برند و آنها را پرورش بدهید.

در واقع این ابزارهای تغییر نیافته در طول قرنهای متمادی نماد بارز کشاورزی سنتی بوده است، کشاورزی سنتی در طول زمان با تحول و دگرگونی برخلاف کشاورزی مدرن فاصله چشمگیری داشته به گونهای که در کشاورزی سنتی روند کاری ثابت و شخصی در هر دوره کاری عملیات کشاورزی وجود داشته و کشاورزان نه براساس اصول دانش کشاورزی بلکه بر مبنای اندوختههای تجربی خویش اقدام به کشت و زرع مینمودهاند. از دیدگاه کشاورز، کشاورزی هوشمند باید کشاورز را با ارزش افزوده در قالب تصمیم گیری بهتر یا عملیات بهره برداری و مدیریت بهتر بهره برداری کند. حاصلخیزی خاک در واقع به معنی میزان توانایی خاک در پرورش دادن گیاهان است که به طور غیر مستقیم یا مستقیم در تولید غذای انسان ها نقش دارند. اثرات محیطی؛ جایی که دائماً دارای آب و هوای نامساعد ، بارانهای شدید ، سایه ناشی از واقع شدن در دامنه شمالی کوههای بلند و یا درختان سربه فلک کشیده می باشد مناسب احداث گلخانه نیست . به گزارش بازار، محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی دولت مصوبه بسیار خوبی را برای جبران و کمک سرمازدگی باغ ها داشت، در واقع تصمیم خوبی گرفته شده و به زودی تسهیلاتی را به باغداران اعطا خواهد شد.

محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه سفر به شهرستان کوار در استان فارس گفت: کمک خواهیم کرد تا با اعطای تسهیلات و کمکهای فنی و اعتباری اصلاح و احیای باغات در شهرستان کوار رقم بخورد. جعفر قادری با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت در این استان بیان کرد: استان فارس قطب تولید برخی از محصولات کشاورزی است همچنان کشاورزی به روش سنتی و مانند گذشته است از این رو باید تغییر الگوی کشت از سنتی به گلخانه ای در دستور کار قرار گیرد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه کشاورزی را نمی توانیم تعطیل کنیم تصریح کرد: باید کشاورزان را در بخش گلخانه ها حمایت کرد. ساداتی نژاد در پایان تصریح کرد: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به دنبال پیش بینی پذیری هستیم و با محدودیتهای لحظهای، روزانه و ماهانه حوزه صادرات و واردات مخالف هستیم؛ در همین راستا به دنبال آن هستیم به صادرکنندگان و واردکنندگان بخش کشاورزی برنامه بلندمدت بازرگانی ارائه شود.

فصاحت تصریح کرد: در زمان حملونقل نیز باید از تجهیزات و ماشینهایی استفاده شود که دارای روکش و مخصوص حمل گندم باشد. اگرشما هم عاشق راه اندازی یک گلخانه هستید، اما سرمایه کافی برای تاسیس یک گلخانه بزرگ را نداریدبرایتان یک پیشنهاد داریم: فضاهای کنار افتادهای مانند حیاط، پشت بام میتواند در این روش دارای صرفه اقتصادی برایتان باشد. در روش نوین به منظور استفاده موثر از حداکثر فضای گلخانه از سکوی متحرک استفاده می کنند . بایستی سکوها را طوری نصب نمود که از حداکثر فضای گلخانه ای برای پرورش گیاهان استفاده شود . گلخانه های تجاری به همه نیازمندی های اشاره شده در بالا و حتی بیشتر از آن وابسته اند. ساداتی نژاد با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته، گفت: در سال گذشته به واسطه اقدامات صورت گرفته ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات سبزی و صیفی صادر شده که این موضوع ارزآوری ۱.۳ میلیارد دلاری را نیز به دنبال داشته است. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران به مجاهدت ها و تلاش هایی که در همه این سالها در بخش کشاورزی رخ داده اشاره و تأکید کرد: منکر تلاشها نیستیم، من نیز متعلق به همین بخش و فضا هستم اما بحث این است اگر می خواهیم شاهد جهش و رشد و ایفای سهم ۸ درصدی کشاورزی در اقتصاد کشور باشیم باید تسلیحات خود را برای رسیدن به این هدف گذاری تجهیز کرده و داشته هایمان را در این مسیر متناسب سازی کنیم، نمی شود با اعتبارات قطره چکانی به کشاورزی استان مازندران از کشاورزی این استان انتظار خودکفایی در سطح ملی را داشت.