اخبار

گونه جدید گیاهی به همت بانوی محقق سازمان تات ثبت جهانی شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- به همت بانوی محقق ارومیه‌ای از محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، گونه جدید گیاهی شناسایی و در زمره گیاهان نادر جهانی ثبت شد.

https://www.irna.ir/news/85164662/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF