اخبار

۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران کردستانی پرداخت شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان گفت: ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران استان به مبلغ افزون بر ۶۲۹ میلیارد ریال پرداخت شد.

https://www.irna.ir/news/85169890/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF