اخبار

۱۲۰ میلیون هکتار از مراتع کشور مستعد آبخیزداری است


ساری- مجله خبری کشاورزی- معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که، ۱۲۰ میلیون هکتار از مراتع کشور مستعد اجرای طرح های آبخیزداری است، گفت که تاکنون در ۲۴ درصد از اراضی این طرح اجرا شده است.

https://www.irna.ir/news/85141063/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA