اخبار

۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام پرداخت ۷۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم به کشاورزان گفت: با توجه به خرید ۸ میلیون تن پیش بینی این است که ۱۲۰هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت صورت گیرد.

https://www.irna.ir/news/85187474/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA