اخبار

۱۲۵ میلیون هکتار اراضی کشور در معرض فرسایش است


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه ۱۲۵ میلیون هکتار اراضی کشور در معرض فرسایش است، هشدار داد چنانچه اشتباهی در برنامه حفظ خاک رخ دهد، این امر منجر به مهاجرت اکولوژیک می‌شود.منبع اخبار