اخبار

۱۴۲ هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان در استان مرکزی خریداری شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: ۱۴۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان از ابتدای فصل خرید این محصول تاکنون از گندمکاران خریداری شد.

https://www.irna.ir/news/85180073/%DB%B1%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C