جذب معلم صرفا ازطریق دانشگاه‌ تربیت معلم در دولت سیزدهم محقق شد. قالب آموزشگاه رانندگی anterin.