اخبار

۲۳۰ تن کاملینا در استان مرکزی برداشت شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۲۳۰ تن دانه‌های روغنی کاملینا امسال در دیمزارهای این استان تولید شد.

https://www.irna.ir/news/85197135/%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF