اخبار

۲۳ هزار هکتار از اراضی زراعی گنبدکاووس به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شدند


گنبدکاووس – مجله خبری کشاورزی – کارشناس مسوول آبیاری‌ تحت فشار مدیریت جهادکشاورزی گنبدکاووس در شرق استان گلستان، از تجهیز ۲۳ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان مرزی با اقلیم خشک و نیمه بیابانی مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری خبر داد و گفت: توسعه این نوع آبیاری‌ها باتوجه به کمبود منابع آبی و خشکسالی امری ضروری است.

https://www.irna.ir/news/85142600/%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C