اخبار

۲۵ هزار میلیارد ریال از طلب گندمکاران استان کرمانشاه پرداخت شد


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۲۵ هزار میلیارد ریال از طلب کشاورزان گندمکار استان که تا ۱۲ تیرماه گندم خود را تحویل مراکز خرید تضمینی دادند و آن را در سامانه ثبت کرده‌اند، پرداخت شده است.

https://www.irna.ir/news/85196461/%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF