اخبار

۲۷ طرح تغذیه مصنوعی سفره آب‌های زیرزمینی در استان سمنان اجرا شد


سمنان- مجله خبری کشاورزی- رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان گفت: ۲۷ طرح تغذیه مصنوعی در این استان به منظور احیا سفره آب‌های زیرزمینی اجرا شد.

https://www.irna.ir/news/85237154/%DB%B2%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7