اخبار

۲۸ درصد از اراضی کشاورزی استان اردبیل به آبیاری مدرن مجهز شد


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان معادل ۲۸ درصد به سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

https://www.irna.ir/news/85166217/%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF