اخبار

۲ هزار و ۳۸۷ هکتار زمین به مزارع پرورش میگوی بندرعباس اختصاص دارد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه برای ۲ هزار و ۹۴۳ هکتار زمین بندرعباس درخواست واگذاری زمین ارسال شده است، گفت: هم اینک ۲ هزار و ۳۸۷ هکتار از اراضی این شهرستان به مزارع پرورش میگو اختصاص دارد.

https://www.irna.ir/news/85166730/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5