اخبار

۴۰ درصد اراضی زراعی جهان در معرض بیابانی شدن است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس مرکز نوآوری و فناوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ۴۰ درصد اراضی زراعی دنیا که بخشی از امنیت غذایی را برعهده دارد در معرض خطر بیابانی شدن قرار گرفته است.

https://www.irna.ir/news/85144379/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA