اخبار

۴۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان ری تخریب شد


شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس حوزه قضایی بخش خاوران شهرستان ی از تخریب و اعمال قانون برای ۴۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در منطفه موسوم به سنگتراشان این بخش خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85183546/%DB%B4%DB%B0-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8