اخبار

۴۰ هکتار از اراضی خمین زیرپوشش بذر درخت بادامچه قرار گرفت


خمین – مجله خبری کشاورزی – فرماندار خمین گفت: همزمان با پویش مردمی بذرکاری ۴۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر پوشش بذر درخت بادامچه قرار گرفت.

https://www.irna.ir/news/85246544/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

بری. قیمت. نحوه شکایت از خودروسازان به سازمان حمایت.