اخبار

۴۷۰۰ تن صیفی‌ تولیدی گلخانه‌های تهران به روسیه صادر شد


شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از صادرات ۴ هزار و ۷۳۶ تن صیفی تولیدی گلخانه های این استان به کشور روسیه از ابتدای امسال خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85158190/%DB%B4%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF