اخبار

۴ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز اسلامشهر نصب شد


اسلامشهر – مجله خبری کشاورزی – مدیر امور منابع آب اسلامشهر از نصب چهار دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاه‌های پروانه‌دار طی یک روز کاری در محدوده عملکرد این شرکت خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85150915/%DB%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF