اخبار

۴.۵ میلیون نمونه حشره در مجموعه ذخایر ژنتیکی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی موجود است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس بخش رده‌بندی حشرات موزه حشرات “هایک میرزایانس” موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور اعلام‌کرد: ۴.۵ میلیون نمونه حشره در موزه حشرات هایک میرزایانس در مجموعه ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور شناسایی و نگهداری می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85198192/%DB%B4-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C