اخبار

۶۱ هزار هکتار اراضی آبی کردستان به سامانه‌های نوین مجهز شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تاکنون
حدود ۶۱ هزار هکتار از اراضی آبی استان از محل اعتبارات دولتی به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

https://www.irna.ir/news/85195016/%DB%B6%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF