اخبار

۶۵۷ هزار تن محصولات کشاورزی توسط تعاون روستایی کردستان خریداری شد


سنندج-مجله خبری کشاورزی- مدیر تعاون روستایی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵۷ هزار تن محصولات کشاورزی به طور تضمینی توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شده است.

https://www.irna.ir/news/85224740/%DB%B6%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C