اخبار

۶۷۰ میلیارد ریال بهای لیموترش به حساب کشاورزان هرمزگانی واریز شد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره بازرگانی تعاون روستایی هرمزگان گفت: بدنبال پیگیری صورت گرفته از سوی شبکه تعاون روستایی استان، بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال از مطالبات لیموترش در مرحله نخست به حساب کشاورزان این استان واریز شد.

https://www.irna.ir/news/85226807/%DB%B6%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2