اخبار

۶ محصول دانش بنیان حوزه کشاورزی رونمایی شد+ فیلم

۶ محصول دانش بنیان حوزه کشاورزی رونمایی شد+ فیلم
تهران – مجله خبری کشاورزی – ۶ محصول دانش بنیان حوزه کشاورزی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و  وزیر جهاد کشاورزی در خانه فناوری و نوآوری ایران رونمایی شد.

https://www.irna.ir/news/85385613/%DB%B6-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85