اخبار

۶ هزار تُن دانه روغنی گلرنگ از کشاورزان ۸ استان خریداری شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید نزدیک به ۶ هزار تُن دانه روغنی گلرنگ از کشاورزان هشت استان خبر داد و گفت: ارزش خرید این محصول ۱۴۹ میلیارد تومان است.

https://www.irna.ir/news/85226924/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF