اخبار

۷۰۰ هزارتن ظرفیت ذخایر روغن کشور/ ۹۰ درصد ظرفیت در بنادر


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ظرفیت عملی مخازن دولتی و خصوصی ذخایر روغن کشور حدود ۷۰۰ هزار تن است، گفت: ۹۰ درصد این ظرفیت در بنادر و ۱۰ درصد نیز در سایر نقاط کشور قرار دارند که به طور عمومی مخازن روغن کارخانجات را شامل می‌شوند.

https://www.irna.ir/news/85143543/%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1