اخبار

۷۰ تا ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی، جزو اراضی خرد است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی جزو اراضی خرد محسوب می شود، گفت: سازمان امور اراضی کشور شیوه‌نامه یکپارچگی و تجمیع اراضی کشاورزی را تدوین می‌کند.

https://www.irna.ir/news/85204421/%DB%B7%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA