اخبار

۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز دولتی ورامین خریداری شد


ورامین – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: با پایان یافتن زمان برداشت محصول گندم از زمین‌های کشاورزی دشت ورامین، بیش از ۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، تحویل مراکز دولتی ورامین شد.

https://www.irna.ir/news/85158862/%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86