۸۴۰ هزار قطعه ماهی زینتی در کردستان تولید شد - مجله خبری کشاورزی