۸۴۳ طرح کشاورزی ایلام در مدار تولید قرار دارد - مجله خبری کشاورزی