اخبار

10 هزار راس دام و 30 خانوار عشایری قبل از وقوع سیل به جنوب کرمان منتقل شدند.

10 هزار راس دام و 30 خانوار عشایری قبل از وقوع سیل به جنوب کرمان منتقل شدند.
جیرفت – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل امور بادیه نشینان جنوب کرمان اعلام کرد: پیش از وقوع سیل در این منطقه حداقل 30 خانوار با جمعیت حدود 100 نفر به همراه 10 هزار راس دام از مناطق پرخطر جابه جا شدند. در راه سیل شد.

https://www.irna.ir/news/85447819/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9