اخبار

1308 میلیارد تومان سهم مالیات از درآمدهای دولت

1308 میلیارد تومان سهم مالیات از درآمدهای دولت

در لایحه قانون بودجه سال 1403 درآمدهای مالیاتی به 1308 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا، دولت در جدول شماره 5 مربوط به منابع قانون بودجه سال 1403، 1.797 میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرد که از این میزان 1.308 هزار و 632 میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.

این رقم شامل درآمدهای مالیاتی عمومی و خصوصی دولت خواهد بود که در سطح ملی و منطقه ای تامین می شود.

یکی از مهمترین منابع درآمد مالیاتی مالیات بر اشخاص حقیقی (با 5 درصد معافیت از مالیات تولید) به مبلغ 454 هزار میلیارد تومان است.

مالیات بر درآمد 191 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز 358 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

از دیگر موارد عمده در بحث مالیاتی می توان به رقم 147 هزار میلیارد تومان مالیات واردات اشاره کرد.

از دیگر درآمدهای تعیین شده در لایحه قانون 1403، درآمد حاصل از مالکیت دولتی است که بالغ بر 174 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات 196 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403012613988/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA