اخبار

2.2 میلیون هکتار مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم اجرا شد

2.2 میلیون هکتار مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم اجرا شد
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر آگاهی و کنترل زودهنگام عوامل آسیب رسان سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون حدود 2 میلیون و 200 هزار هکتار از مزارع گندم با علف های هرز کنترل شده است.

https://www.irna.ir/news/85444872/%DB%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C