اخبار

45 درصد از مزارع چغندرقند کشور به آبیاری مدرن مجهز نیستند

45 درصد از مزارع چغندرقند کشور به آبیاری مدرن مجهز نیستند
ارومیه – مجله خبری کشاورزی – مدیر پروژه کارخانجات قند وزارت جهاد کشاورزی گفت: تنها 55 درصد از اراضی چغندرقند کشور به سیستم های نوین آبیاری مجهز است.

https://www.irna.ir/news/85406962/%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA