اخبار

50 درصد از مزارع گندم قلاغنج در معرض سیلاب است

50 درصد از مزارع گندم قلاغنج در معرض سیلاب است
جیرفت – مجله خبری کشاورزی – مسئولان گفت: با توجه به اینکه تاکنون تنها 50 درصد از مزارع گندم شهرستان کلاغنج برداشت شده است، مابقی این مزارع به دلیل وقوع سیلاب در این منطقه در خطر خسارت قرار دارند.

https://www.irna.ir/news/85445592/%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF