اخبار

90 درصد طرح های توسعه سیستم های آبیاری توسط مردم اجرا می شود

90 درصد طرح های توسعه سیستم های آبیاری توسط مردم اجرا می شود
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیر طرح شبکه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، طرح های توسعه این بخش را از پرطرفدارترین طرح های وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: بیش از 90 درصد پروژه های جدید و طرح های توسعه سیستم های آبیاری توسط مردم و بخش خصوصی اجرا می شود.

https://www.irna.ir/news/85447709/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF