اخبار

اجرای الگوی کشت در حوزه باغی از سال آینده

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مهم‌ترین رویکردها و ویژگی‌های ناظر بر تدوین الگوی کشت اشاره کرد و افزود: کاهش آب مصرفی خالص و ناخالص، حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی و صرفه‌جویی ارزی از این ویژگی‌ها هستند.

به گفته وی، ۳ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی آب و تولید غذای ۵ میلیون نفر با اجرای الگوی کشت رقم می‌خورد.

خیام نکویی با اشاره به اینکه در الگوی کشت محصولات کشاورزی مدل‌سازی چند هدفه برای این منظور طراحی شده است، تصریح کرد: سرانه و الگوی مصرف، ضریب خوداتکائی محصولات، تخصیص آب و زمین، اشتغال، درآمد ناخالص، صادرات و واردات، راهبردهای ملی و منطقه‌ای، قطب‌های تولید و شاخص‌های امنیت غذایی در مدل‌سازی چند هدفه برای الگوی کشت محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در سال آینده، حوزه باغی را به الگوی کشت اضافه می‌کنیم.

وی یادآور شد: پیاده‌سازی نظام نوآوری در بخش کشاورزی نیازمند حضور سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و معاونت‌های اجرایی در کنار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است.منبع اخبار

خیام‌نکویی ادامه داد: همچنین افزایش ضریب نفوذ دانش با ارتقای عملکرد در هکتار و کاهش ضایعات، توسعه کشت در دیم‌زارهای کم بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای کم آب‌بر، توسعه کشت دانه‌های روغنی و اصلاح کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه نیز از مهم‌ترین رویکردها و ویژگی‌های ناظر بر تدوین الگوی کشت به شمار می‌رود.

به گزارش روز سه‌شنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «سید مجتبی خیام نکویی» درباره تدوین برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی، گفت: هدف اصلی در تدوین الگوی کشت دستیابی به امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی است که پیاده‌سازی نظام نوآوری مهم‌ترین راهکار تحقق امنیت غذایی پایدار به شمار می‌رود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در الگوی کشت تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست محیطی در راستای دستیابی به تامین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی لحاظ شده است.