پرداخت ۷ همت از مصوبات سفر رئیسی به کرمانشاه – پایگاه خبری هشت صبح.