اخبار

تفاوت اصلی برداشت دستی برنج و برداشت برنج با کمباین و مقایسه و بررسی آنها

اندازه این داس کوچک بوده و بسیار تیز و برنده است و از دو بخش دسته و چاقو تشکیل شده است. خمام- نخستین agriculture-na از شالیزارهای استان گیلان در یکی از روستاهای بخش چوکام شهرستان خمام انجام شد. انزلی- نخستین برداشت مکانیزه برنج در گیلان با رقم «آنام» در هفت هکتار از شالیزارهای بندرانزلی انجام شد.

تنظیم دستگاه رطوبت ساز التراسونیک

ماشین دروگر خودکششی متشکل از موتور (بنزینی، تـک سـیلندر، چهـار زمانـه و هـوا خنک)، سیستم انتقـال قـدرت، واحـد بـرش، مقـسم، واحـد تغذیـه کننـده و انتقـال دهنـده، چرخ ها و متعلقات و منضمات دیگر دستگاه می باشد. ماشین بـه گونـه اي طراحـی و سـاخته شده است که وزن نسبتاً کمی داشته، بنـابراین در اراضـی کوچـک شـالیزاري مانورپـذیري خوبی دارد. ظرفیت کار ماشین بـه نـوع رقـم، درجـه خوابیـدگی شـالی، وضـعیت رطـوبتی خاک شالیزار در زمان برداشت، اندازه کرت و مهارت راننده بستگی دارد و به طور میـانگین هر هکتار شالیزاري در مدت 4 ساعت با دروگر برداشت می شود. در دروگـر سـوار شـونده به تیلر، توان مورد نیاز دستگاه از طریق تسمه و پولی از موتور تیلر بـه واحـد بـرش و انتقـال دهنده دستگاه منتقل می گردد. عملیات برداشت برنج از مراحل مهم و تعیین کننده در کشت و کار برنج محسوب مـی شـود.

۴) شخم و آماده سازی زمین اصلی

محفظه توپی سفیدکن شامل یک صفح مشبک به صورت شش ضلعی است روی سطح آن برجستگی های کوچکی قرار دارد که باعث افزایش سطح تماس و سفید شدگی برنج می شود. این قسمت ها به گونه ای ساخته شده است که هوا به راحتی در بین آنها جریان می یابد. جریان هوا علاوه بر خنک کردن برنج باعث تسهیل در خروج سبوس جدا شده از برنج قهوه ای می شود. خنک شدن برنج در داخل محفظه میزان تنش های حرارتی که در اثر فشار و اصطکاک به وجود می آید را کاهش می دهد. میزان مطلوب بودن درجه سفیدی برنج به شرایط بازار و ذائقه مصرف کننده مربوط می شود.

البتـه درشالیزارهاي استان هاي گیلان و مازندران، به طور عمده از دروگرهـاي خـود کشـشی اسـتفاده می شود. دروگر سوار شونده به تیلر، به دلیل سنگینی و مانورپذیري نامناسـب و بـه تبعـه آن پایین بودن راندمان مزرعه اي در اراضـی کوچـک شـالیزاري بـا اسـتقبال کمتـري از طـرف کشاورزان مواجه شده است. حبیب اله رنجبر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از آغاز برداشت برنج در شالیزارهای این شهرستان خبر داد. بعد از این که دوره شخم زدن و آماده سازی زمین کشاورزی به اتمام رسید، نوبت به بذر پاشی می رسد. برای بذر پاشی به میزان مورد نیاز زمین کشاورزی در نظر گرفته می شود. سپس بذر شالی در خزانه شالی پاشیده می‌شود و حدود یک ماه شاهد رشد گیاه خواهید بود.

یک هکتار زمین چقدر برنج می‌دهد؟

دانه های به دست آمده از این روش به دستگاه سفید کردن برنج رفته و در نهایت دستگاه غربال و الک کردن، برنج آماده را تحویل شالیکاران می دهد. در چندین مطالعه بر روی کشاورزان و شالیزارهای استان مازندران، میزان تولید دی اکسید کربنکه عامل اصلی ایجاد گرمایش جهانی است در کشت اول و دوم برنج اندازه گیری شد. در مناطقی که فقط برنج کشت اول پروش داده می شود، زمین پس از برداشت محصول در مرداد ماه تا فروردین که زمان کشت بعدی فرا برسد استراحت می کند و خاک مزرعه به مدت بیشتری حاصل خیز باقی می ماند.