خردشدن و تغییر کاربری اراضی ۲ عامل نابودی کشاورزی کشور استخردشدن و تغییر کاربری اراضی ۲ عامل نابودی کشاورزی کشور است
همدان- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است که خرد شدن اراضی و تغییر کاربری آنها ۲ بال نابودی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی در کشور است.منبع اخبار