اخبار

خوزستان، همچنان قطب کشاورزی ایران است مجله خبری کشاورزی

مهمترین این عامل، تورم مزمن و نوسانی اقتصاد کشور در دهههای گذشته است که پیشبینی قیمت حتی در بازارهای معمول را نیز، بعضاً به امری محال تبدیل کرده است. نوسانی بودن این تورم و تاثیرپذیری آن از عوامل پیشبینی نشده و خاصی مثل «قیمت نفت در بازارهای جهانی»، باعث شده علاوه بر نوسانهای ذاتی بازارهای کشاورزی، عوامل نوسانی دیگری نیز از ناحیه بیرونی باعث اختلالات قیمتی در آنها شود و در نتیجه، پیشبینی مقادیر تعادلی و تعیین انتظارات قیمتی منطقی در چنین بازارهای بیثباتی، به کاری دشوار تبدیل شود. وزیر کشاورزی روسیه هشدار داد عوامل مختلفی دسترسی به گندم در بازار دنیا را محدود خواهد کرد. «همه این عوامل رسیدن به هدف برداشت 130 میلیون تن گندم را با مشکل مواجه خواهد کرد. در چنین شرایطی، به نظر میرسد دولت و نهادهای سیاستگذار در حوزه کشاورزی نیز میتوانند با گسترش اطلاعات، کمک به کاهش نااطمینانی در عوامل بیرونی، گسترش نهادهای بازارساز و نیز، اتخاذ سیاستهای حمایتی هوشمندانه متمرکز بر محصولات کشاورزی، از زیان کشاورزان در نتیجه نوسانهای قیمتی جلوگیری کنند. در نتیجه و به دلیل استراتژیک بودن تولید محصولات کشاورزی برای بسیاری از کشورها، به طور معمول دولتها تمایل بیشتری به استفاده از سیاستهای حمایتی در قبال کشاورزی دارند.

این در حالی است که نگاهی تاریخی نشان میدهد در کشورهای دیگر، بخش زیادی از توسعه دانش اقتصاد خرد اتفاقاً به دلیل مواجهه افراد و بنگاهها با مسائل واقعی و تلاش برای فهم این مسائل با استفاده از دانش تجربی، صورت گرفته است. محصولات کشاورزی ایران در حال حاضر ظرفیت خوبی در اشتغال نیروی کار و نیز تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد و این در حالی است که بهرهوری مناسبی نیز در مراحل کاشت، داشت، برداشت، حمل و توزیع وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی از آبیاری ۲۶ هزار هکتار اراضی با آبهای غیر متعارف خبر میدهد این در حالی است که وزارت بهداشت این آمار را ۱۹ هزار هکتار میداند.

دی اکسید کربن یکی از ضروری ترین اجزاء فتوسنتز می باشد.فتوسنتز یک فرآیند شیمیایی است که انرژی نور خورشید را برای تبدیل دی اکسید کربن و آب به مواد قندی در گیاهان سبز مورد استفاده قرار می دهد؛ سپس این مواد قندی در خلال تنفس گیاه برای رشد آن مورد استفاده قرار می گیرند. افشین صالحیان- استراتژیست ارشد برق در توضیح اهمیت جلوگیری از رشد گازهای گلخانه ای و استفاده از روش های مدرن کشاورزی با ذکر خاطره ای چنین گفت: در دوران کودکی از پدربزرگ در مزارع حاصلخیز خانوادگی درس مهمی در مورد حاصلخیزی خاک آموختم و آن این است که “خاک تیره بهترین خاک است.” بعد از سالها در دوران بزرگسالی دریافتم که دلیل حاصلخیزی خاک تیره در تمرکز بیشتر کربن در آن است. کلم پیچ این گیاه یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که از همان ابتدا در محیط کشت هیدروپونیک پرورش داده می شده و از بهترین گیاهان برای کشت هیدروپونیک است. فناوری اتوماسیون مزرعه مسائل عمده ای مانند افزایش جمعیت جهان، کمبود نیروی کار در مزرعه و تغییر ترجیحات مصرف کننده را برطرف می کند.

این نتایج، نشان میدهد برخلاف آنچه در ایران به نظر میرسد، دانش اقتصاد خرد میتواند کارکردهای قابل توجهی در سطح بنگاهها داشته باشد که سنجش کششهای قیمتی عرضه و تقاضا برای محصولات مختلف، یکی از رایجترین کاربردهای آن است. بنابراین بسته به وضعیت متقابل کششهای قیمتی عرضه و تقاضا، دینامیک قیمت و مقدار در بازار میتواند مسیرهای همگرا یا واگرا را در پیش بگیرد. یکی از این بازارها، بازار محصولات کشاورزی است که به خاطر ناهمزمان بودن عرضه و تقاضا، تعادل قیمتی متفاوتی با شرایط پیشبینیشده دارد. برای رفع چنین ضعفی، تئوری اقتصاد به سمت تکامل مدل تازهای برای تبیین چگونگی شکلگیری انتظارات پیش رفت که «انتظارات عقلایی» (Rational expectations) نامیده شد و فروض دیگری را در خصوص چگونگی شکلگیری انتظارات مطرح میکرد و به نظر میرسید این مدل با شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد سازگارتر است.

از دلایلی که بر علمی بودن تعریف ساختار، تاکید وجود دارد همین مقاومتهایی است که ممکن است وجود داشته باشد. لذا پیشنهاد میشود که با هماندیشی میان بخشهای مختلف درگیر در امر بازرگانی و به خصوص صادرات محصولات کشاورزی ایران، ساختار مناسبی توسط یک مرکز علمی تعریف و پیشنهاد شود. به گزارش این دو نهاد معتبر بینالمللی، انتظار میرود طی یک دهه آتی تولیدات محصولات کشاروزی جهان تا ۱۵ درصد رشد کند، این درحالی است که استفاده از زمینهای کشاورزی در سطح هموار باقی خواهد ماند. این نتایج، با این فرض به دست میآید که کشاورزان (عرضهکنندگان) در تعیین میزان محصول آتی خود، فقط اطلاعات موجود از عملکرد سپریشده بازارها را در دست داشته باشند.

به عنوان مثال، در صورتی که جهت حرکت مارپیچ قیمت و مقدار به سمت داخل (Toward) باشد، اقتصاد به سمت یک شرایط تعادلی برای عرضه و تقاضا «همگرا» خواهد شد. هر چند در حالت مطلق مدل انتظارات عقلایی، فرض میشود که هر عامل اقتصادی (Economic agent) قادر است درک کاملی از شرایط اقتصادی داشته باشد که فرضی اغراقآمیز به نظر میرسد. در دانش اقتصادی حوزه کشاورزی، چنین نوسانهایی ذیل بحث «مدل تارعنکبوتی» بررسی میشود و تبیین مدل انتظارات کشاورزان نسبت به قیمتهای آتی، دلایل نوسان عرضه و تقاضا و در نتیجه، مارپیچهای قیمتی این محصولات را روشن میکند. در نتیجه، در سال بعد منحنی عرضه در سمت راست میزان معمول خود خواهد بود (میزان Q2 برای عرضه در نمودار) و این بار قیمتها پایین آمده (میزان P2 برای تقاضا در نمودار) و انتظارات با قیمتهای کم شکل میگیرد که مجدداً، کاهش عرضه و نوسان دورهای قیمت در دورههای بعدی را به دنبال خواهد داشت. اما در صورتی که این مارپیچ به سمت بیرون (Owtward) حرکت کند، اقتصاد به سمت تعادل عرضه و تقاضای این محصول مشخص حرکت نکرده و «واگرا» خواهد شد. به عنوان مثال و این بار با زبان فنیتر، یک کمبود عرضه در بازار محصول گوجهفرنگی در نتیجه شرایط بد آبوهوایی (میزان Q1 برای عرضه در نمودار)، موجب انتقال منحنی عرضه بازار به سمت چپ و در نتیجه افزایش قیمت خواهد شد (میزان P1 برای تقاضا در نمودار).

این یعنی در جهاد کشاورزی، اصلاً بازرگانی محصول کشاورزی تعریف نشده است و ساختار تنها به تولیدکننده و کشاورز معطوف بوده، هرچند آنها نیز با مشکلات ساختاری فراوانی همراه هستند. حتی گاه نگاه به بازرگانی محصولات کشاورزی را برنتافته و با عناوینی مانند واسطههای زالوصفت تعریف میکنند. لازم به ذکر است که در ایران داشتن کارت بازرگانی برای صادرات و واردات محصول اجباری است، اما به نحوی است که اتفاقاً خود به نوعی مانعی در راه صادرات شده و نیز موجب به وجود آمدن رانت و حتی تحمیل هزینههای اضافی به صادرکننده شده است. آقای قاسمزاده سخنگوی صنعت آب کشور: موضوعی که در پیش بینی سیل قابل اهمیت است، خسارات جز ذات بلایای طبیعی است پس باید بدانیمچه اقدامات کنترلی میتوانیم داشته باشیم تا خسارات به حداقل برسد چرا که بنابر تکالیفی که در قانون وجود دارد، ۲۰ تا ۲۵ دستگاه وظایف معلوم است که همه اینها هدف اصلی شان کنترل است و وزارت نیرو دد این حوزه دستاوردهایی داشته است.

مسلماً با ادامه روال کاری که در پیش رو است و همچنین هماندیشی سایر افراد در این حوزه مشکلات بیشتری نمود پیدا میکند که لزوم وجود چنین ساختاری را بیش از پیش نمایان میکند. 2- به ازای هر درصد شکستگی بیش از 10 درصد برای برنجهای گروه سه مبلغ 79 ریال و برای برنجهای گروه یک و دو مبلغ 92 ریال از نرخهای مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از 10درصد برای برنجهای گروه سه مبلغ 116 ریال و برای برنجهای گروه یک و دو مبلغ 123 ریال به نرخهای مصوب اضافه میشود. نیاز به مشاور دارید و آلودگی آب های زیر زمینی در کنار دفع ضایعاتی چون پشم سنگ نیز، به عیوب این روش اضافه می کند. میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تحقق اهداف به ازاء هر 17 تن تولید یک نفر اشتغال مستقیم و 2 نفر اشتغال غیر مستقیم صورت می گیرد که برای 28500 تن ماهی تولید شده در قفس تعداد 1676 نفر اشتغال مستقیم و 3353 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است. در این گزارش امده است که طی سه ماهه نخست امسال ۴۲۷ تن خوراک ماهی از ایران به تاجیکستان تحویل داده شده است.

وزیر بهداشت از آغاز طرح کاهش مشکلات شنوایی و گفتاری در کودکان د سراسر کشور خبر داد. علاوه بر این مساله یعنی تورم، سیاستهای دولت در حوزههایی مثل «آب»، «حمایت از کشاورزان» و «تنظیم قیمت با واردات» نیز اختلالهای بیرونی در بازار محصولات کشاورزی کشور را شدیدتر کرده و امکان رسیدن به یک مدل قابل دفاع برای تبیین چگونگی دینامیک قیمت در آنها را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت خاص این محصولات، انبار کردن آنها با نرخ نسبتاً بالایی از کیفیت و ارزش آنها میکاهد و در نتیجه، تنظیم بازار با شیوههای انبارداری هم به سادگی برای آنها ممکن نیست. فروشی که ارزش افزوده محصول و افزایش اعتماد و شهرت برند محصول کشاورزی ایرانی را به همراه آورد. در صورتی که تسهیلات به اندازه کافی تخصیص داده شود این برنامه اجرا خواهد شد.

قیمت ماهی در نیمه اول 2018 رشد کرد و برای بیشتر گونه ها بالاتر از سال 2017 باقی ماند . با استفاده از ربات هوشمند و بینایی ماشینی، می توان کیفیت و ایمنی مواد غذایی را ارزیابی کرد. وی اضافه کرد: تجربه سه ماهه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم نشان می دهد که می توانیم با هم بر مشکلات این بخش غلبه کنیم. برنجهایی که در حال حاضر در بازار است شهریور ۱۴۰۰ برداشت شده است و آن زمان قیمت بهترین برنج کیلویی ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان بود و این یعنی از شهریور اتفاقی از این منظر نیفتاده که تصور کنیم به قیمت برنج اضافه شده است. ایران همچنین واردکننده محصولات کشاورزی از جمله ذرت دامی، جو، کنجاله، سویا، برنج کامل، موز سبز تازه و خشک، گوشت گاو، روغن خام سویا و آفتابگردان میباشد. اینکه در روابط ایران و آرژانتین مسائل اقتصادی برای شما در اولویت است، برای فعالان اقتصادی دو کشور بسیار مهم است. برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند که این محصولات باید به اندازه مصرف داخلی کشور تولید شوند. 5. بازدید از کلیه موارد بیمه شده توسط کارشناسان بیمه قبل از عقد قرارداد. بیمه محصولات در کشاورزی باعث افزایش و اعتمادبهنفس کشاورزان میشود. وی افزود: متاسفانه حتی نگاه تولیدی هم به بخش کشاورزی نکردهایم و در بسیاری از اسناد و قوانین وقتی بحث از تولید میشود ساعت کار برای آن تعیین می شود و حتی برخی اوقات بیمه کشاورز قطع میشود و نماینده بیمه بر سر زمین کشاورزی آمده و وقتی میبیند کشاورز نیست بیمه او را قطع میکند و فکر میکنند که کشاورز باید مانند یک کارگر 8 ساعت در روز کار کند و متاسفانه نتوانستهایم به کشاورزی و جایگاه آن در طول سالهای گذشته رسیدگی کنیم.

با این حال، فکر کردن به شرایط واگرایی یک مدل در یک بازار واقعی، ممکن است امکان وقوع چنین فرضی را به دور از تصور و غیرواقعی به نظر برساند. ولی چنان که این سیاستها به گونهای هوشمندانه طراحی نشود، ممکن است در تضاد با اهداف اصلی مثل حمایت از سلامت غذایی خانوارهای مصرفکننده و حمایت از تولید محصولات کشاورزی در کشور قرار گیرد. سال 97، 830 هزار تن گوشت قرمز (گوشت گاو و گاومیش، شتر، گوسفند و بز ) و 10 میلیون و 558 هزار تن شیر خام در کشور تولید شد و برای سال 98 تولید 880 هزار تن گوشت قرمز و 11 میلیون و 302 هزار تن شیر خام هدفگذاری شده است. در ابتدا ممکن است علت برگشت این محصولات کشاورزی به وجود سموم مورد استفاده برای تولید محصولات کشاورزی باشد که این سموم مورد تایید کشورهای مقصد صادرات محصوات کشاورزی ایران نبوده باشد؛ این امر در سراسر جهان شایع بوده و به منزله بی کیفیت بودن محصول تولید شده قلمداد نمی شود. پس بی شک کاشت و عرضه این نوع از گیاهان نیز میتواند درآمد و سود دهی قابل توجهای داشته باشد. بی شک بدون آشنایی و به کارگیری تکنولوژی نوین، دست یافتن به موفقیت و تبدیل شدن به قدرتی جهانی در بخش کشاورزی برای این کشور رویایی بیش باقی نمیماند.

در ابتدا به نظر میرسید مهمترین قسمت صادرات محصول کشاورزی، بستهبندی یا وجود تسهیلات بانکی باشد اما موارد بسیار دیگری از ابتدای امر وجود دارد که در تضاد کامل با صادرات است. برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی ایران برنامههای مختلفی از سوی نهادهای دولتی تنظیم شده یا حتی به مرحله اجرا در آمده است؛ مانند تصویب قوانین، ایجاد وزارت جهاد کشاورزی، برنامههای ویژه صادراتی محصولات، اعطای تسهیلات صادراتی و موارد مشابه دیگر که به هر نحو در اجرا یا تنظیم آنها نقص وجود داشته است. با توجه به تجربیات شخصی که از مراحل ابتدایی گرفتن مجوزها برای صادرات محصولات کشاورزی داشتهام، آنها را نگارش کردهام.

با توجه به خصلت اصلی بازار محصولات کشاورزی یعنی «وقفه» بین تصمیمات عرضه و تقاضا به دلیل نامعلوم بودن قیمت «انتظاری»، میتوان مدل مرسوم برای تحلیل این بازارها یعنی «مدل تارعنکبوتی» را به حوزههای دیگری که دینامیک قیمت و مقدار دارای شرایط مشابهی سایت agriculture-na است، بسط داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از مرند، بازار محصولات کشاورزی، به دلیل رشد جمعیت، بازار پررونق بوده و روبه پیشرفت است، اما این روزها وجود بحران کم آبی که موجب کاهش چشمگیر و البته نگران کننده ذخایر و سفرههای زیر زمینی آب شده، این حرفه را با مخاطرات جدی روبه رو کرده، تا جایی که کشاورزی از یک شغل با درآمد مطمئن تبدیل به یک شغل با خطر ریسک بالا شده است. البته در بازارهایی مثل مرغ یا تخممرغ، به دلیل دوره نسبتاً کوتاهتر شروع تولید تا عرضه در بازار (در مقایسه با دورههای یکساله یا ششماهه در بازارهای کشاورزی) انتظار میرود شدت رفتارهای نوسانی کمتر باشد و بازارها سریعتر نقاط تعادلی را پیدا کنند.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: من خبری را شنیدهام اما در مورد صحت و سقم آن نمیتوانم اظهارنظر کنم؛ اینکه یک شرکت کشتیرانی آرژانتینی اعلام آمادگی کرده تا خط کشتیرانیای را بین دو کشور فعال کند. به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ خرید تضمینی 42 محصولات کشاورزی شامل 25 محصول زراعی و 17 محصول باغی را برای سال زارعی 95-96 بعد از 5 ماه تاخیر از آخرین فرصت قانونی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد. شرح نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی جاری به شرح زیر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ خرید تضمینی 25 محصول کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی جاری (98ــ97) بعد از گذشت 2 ماه از آخرین ملت، توسط شورای اقتصاد اعلام شد. جواز تاسیس وزارت کشاورزی هم مانعی دیگر در صادرات است، چراکه لازمه آن خرید زمین در شهرک صنعتی از سوی متقاضیکننده جواز است. 1- قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 1396 و محصولات باغی برای سال 1395 به شرح جدول (شماره 1و2) ذیل تعیین میشود. ساختاری که در جهت رفع دغدغههای موجود باشد، بومی و ساده بوده و در عین حال مانند ساختارهای گذشته ناکارآمد نباشد، تشویقکننده دولت برای اجرا و نیز مجلس برای تصویب باشد، ذینفعان را در نظر بگیرد، و اینکه به عنوان یک ضرورت اساسی به آن نگاه شود و به صورت ضربتی و با کمترین روال اداری و ساختار تعریف شود تا بتوان هنگام ادغامسازی سازمانهای تجاری کنونی در سال 1396 (بر اساس برنامه ششم توسعه) آن را به عنوان یک طرح عملی و راهگشا پیشنهاد داد.