رشد ۱۵.۹ درصدی قیمت برنج تایلندی نسبت به سال گذشته

بر پایه این آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز در مردادماه امسال حدود ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت ۱۳ هزار و ۳۸ تومان، حدود ۹۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تیرماه سال ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۳۹ هزار و ۷۹۴ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۷ هزار و ۸۳۸ تومان، برنج طارم اعلای ۱۱۲ هزار و ۷۸۶ تومان، برنج داخلی هاشمی (درجه یک) ۱۰۷هزار و ۲۴۹ تومان و شکر سفید ۲۵ هزار و ۴۸۹ تومان، گوشت گوساله ۱۸۸ هزار و ۹۳۹ تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) ۱۷۸ هزار و ۱۲۱ تومان و گوشت مرغ تازه ۵۷ هزار و ۵۶۴ تومان بوده است.

بنابر این گزارش، در مردادماه سال ۱۴۰۱ قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۴۰ هزار و ۶۴۰ تومان، برنج طارم اعلای ۱۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان و برنج داخلی هاشمی (درجه یک) ۱۱۱ هزار و ۸۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه مردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۶۵.۷ درصد، ۲۰۳.۶ درصد، ۱۹۶.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رشد ۱۵.۹ درصدی قیمت برنج تایلندی نسبت به سال گذشتهمنبع اخبار

در همین مدت زمان، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به طور میانگین ۱۷۸ هزار و ۵۹۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه مردادماه سال ۱۴۰۰ با قیمت ۱۳۰ هزار و ۸۵ تومان، حدود ۳۷.۳ درصد رشد داشته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در مردادماه امسال به طور میانگین ۱۹۶ هزار و ۶۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه مردادماه (سال ۱۴۰۰) با قیمت ۱۲۰ هزار و ۹۳۶ تومان، رشد ۶۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در یک ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به طور میانگین ۵۵ هزار و ۴۹۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه مردادماه سال ۱۴۰۰ با قیمت ۲۷ هزار و ۴۷ تومان حدود ۱۰۵.۲ درصد رشد را ثبت کرده است.

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی، بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در یک ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی (غیر از هومالی) به طور میانگین ۱۷ هزار و ۹۷۰ تومان است که نسبت به مدت مشابه در مردادماه ۱۴۰۰ با قیمت ۱۵ هزار و ۵۱۰ تومان، حدود ۱۵.۹ درصد رشد داشته است.

مقایسه قیمتی تیرماه با مردادماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۲.۱ درصد، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۰.۷ درصد، برنج طارم اعلای ۳.۴ درصد، برنج داخلی هاشمی (درجه یک) ۳.۶ درصد، گوشت گوساله ۳.۸ درصد و گوشت گوسفندی مخلوط ۰.۳ درصد رشد و شکر سفید منفی ۲.۳ درصد، گوشت مرغ تازه منفی ۳.۶ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.