اخبار

روزگار سخت عشایر کرمانشاه در سایه خشکسالی و افزایش قیمت‌ها


کرمانشاه- مجله خبری کشاورزی – عشایر شاید بیشترین قشری از جامعه باشند که در این سال‌ها و به دنبال خشکسالی‌های پی‌درپی و افزایش قیمت‌ها دخل و خرجشان باهم همخوانی ندارد و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی دیدند بطوریکه برخی از آنها مجبور شدند دام‌های مولد خود را بفروشند و به روستاها و حاشیه شهرها پناه ببرند.منبع اخبار